CirGRDB


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 11
Sun, zhongsheng; Li, Xianfeng; Shi, Leisheng; Zhang, Kun; Wei, Wenqing; Liu, Qi' ,; Mao, Fengbiao; Li, Jinchen; Cai, Wanshi; Chen, Huiqian; Teng, Huajing; Li, Jia-Da

Category:

Go to the abstract in the NAR 2018 Database Issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites