DiseaseEnhancer


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 13
Li, Xia; Zhang, Guanxiong; Shi, Jian; Zhu, Shiwei; Lan, Yujia; Xu, Liwen; Yuan, Huating; Liao, Gaoming; Liu, Xiaoqin; Zhang, Yunpeng; Xiao, Yun

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites