dbDEPC


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1374
Xie, Lu; He, Ying; Zhang, Menghuan; Ju, Yuanhu; Yu, Zhonghao; Lv, Daqing; Sun, Han; Yuan, Weilan; He, Hei; Zhang, Jianshe; Li, Hong ,; Li, Jing ,; Wang-Sattler, Rui; Li, Yixue; Zhang, Guoqing

Database Description

Differentially Expressed Proteins in Human Cancer

Subcategory: Cancer gene databases

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites