DreamBASE


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 14
Qu, Liang-Hu; Zheng, Ling-Ling; Zhou, Ke-Ren; Liu, Shun; Zhang, Ding-Yao; Wang, Ze-lin; Chen, Zhi-Rong; Yang, Jian-Hua

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites