PancanQTL


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 142
Han, Leng; Gong, Jing'; Mei, Shufang; Liu, Chun-Jie; Xiang, Yu; Ye, Youqiong; Zhang, Zhao; Feng, Jing; Liu, Renyan; Diao, Lixia; Guo, Anyuan; Miao, Xiaoping

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites