miRTarBase


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1423
Huang, Hsien-Da; Hsu, Sheng-Da; Tseng, Yu-Ting; Shrestha, Sirjana; Lin, Yu-Ling; Khaleel, Anas; Chou, Chih-Hung; Huang, Hsi-Yuan; Lin, Ching-Min; Ho, Shu-Yi; Jian, Ting-Yan; Lin, Feng-Mao; Chang, Tzu-Hao; Weng, Shun-Long; Liao, Kuang-Wen; Liao, I-En; Liu, Chun-Chi

Database Description

Experimentally validated microRNA-target interactions


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites