PedAM


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 143
Ni, Xin; Jia, Jinmeng; An, Zhongxin; Ming, Yue; Guo, Yongli; Li, Wei; Li, Xin; Guo, Dongming; Liang, Yunxiang; Tai, Jun; Chen, Geng'; Jin, Yaqiong; Liu, Zhimei; Shi, Tieliu

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites