VarCards


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 151
Sun, zhongsheng; Li, Jinchen; Shi, Leisheng; Zhang, Kun; Zhang, Yi; Zhao, Tingting; Teng, Huajing; Li, Xianfeng'; Jiang, Yi; Ji, Liying

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites