Dr.VIS


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1541
Yang, Xiaobo; Li, Ming -; Liu, Qi ,; Zhang, Yabing; Qiang, Junyan; Wan, Xueshuai; Wang, Anqiang; Zhang, Haohai; Zhu, Chengpei; Lu, X in; Mao, Yilei; Sang, Xinting; Zhao, Haitao; Zhao, Yi; zhang, xiaoyan
Contact ZhaoHT@pumch.cn

Database Description

Chromosomal integration sites of viruses in the human tumor


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites