TTD


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 162
Chen, Yu-Zong; Li, Ying Hong; Yu, Chun Yan; Li, Xiao Xu; Zhang, Peng; Tang, Jing; Yang, Qingxia; Fu, Tingting; Zhang, Xiaoyu; Cui, Xuejiao; Tu, Gao; Zhang, Yang; Li, Shuang,; Yang, Fengyuan; Sun, Qiu; Qin, Chu; Chen, Zhe; Zhu, Feng


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites