ExoRBase


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 17
Huang, Shenglin; Li, Shengli.; Li, Yuchen; Chen, Bing; Zhao, Jingjing; Yu, Shulin; Tang, Yuan; Zheng, Qiupeng; Wang, Peng; He, Xianghuo

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites