NPASS


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 174
Chen, Yu-Zong; Zeng, Xian; Zhang, Peng,,; He, Wei Dong; Qin, Chu; Chen, Shangying; Tao, Lin; Wang, Yali; Tan, Ying; Gao, Dan; Wang, Bo Hua; Chen, Zhe; Chen, Wei Ping; Jiang, Yuyang

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites