IC4R


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1744
Zhang, Zhang; Hao, Lili; Xia, Lin; Huang, Dawei; Yang, Li; Xu, Xingjian; Yan, Wei; Zhang, Ye; Zou, Dong; Liu, Siqi; Sang, Jian; Deng, Wankun; Wang, Yongbo; Cheng, Han; Ma, Lina; Yuan, Fangfang; Zhong, Jun; Li, Qian; Wu, Shuangyang; He, Zilong; Luo, Yingfeng; Wang, Xin; Ji, Zhaohua; Wang, Xiangfeng; Xue, Yu; Chen, Ling-ling .; Xiao, Jingfa; Zhao, Wen-Ming; Chen, Fei; Zhang, Huiyong; He, Hang; Hu, Songnian

Database Description

Information Commons for Rice

Category: Plant databases
Subcategory: Rice

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites