CeCaFDB


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1789
Xie, Xiaoyao; Liu, Zhijie; Shen, Tie; Wen, Han; Yi, Yin; Zhang, Zhengdong; Zhou, Xiangfei; Zhou, Wenwei; Shang, Chuanyu; Liu, Xiaoguang; Xin, Chenwei; Li, Gang; Jiang, Jiansi; Li, Chao; Rui, Bin; Yu, Guojun; Han, Mengshu; Li, Ruiyuan; You, Shanping
Contact xyx@gznu.edu.cn

Database Description

Carbon flux data of central metabolism in various organisms

Subcategory: Metabolic pathways

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites