PubAngioGen


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1817
Yi, Zhengfang; Li, Peng; Liu, Yongrui; Wang, Huan; He, Yuan; Wang, Xue; He, Yundong; Lv, Fang; Chen, Huaqing; Pang, Xiufeng; Liu, Mingyao; Shi, Tieliu

Database Description

Public angiogenesis research portal


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites