InsectBase


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1874
Li, Fei; Yin, Chuanlin; Shen, Genyu; Guo, Dianhao; Wang, Shuping; Ma, Xingzhou; Xiao, Huamei; Liu, Jinding; Zhang, Zan'.; Liu, Y ing; Zhang, Yiqun; Huang, Shuiqing

Database Description

Insect genomes and transcriptomes


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites