ICG


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 19
Hao, Lili; Sang, Jian; Wang, Zhennan; Li, Man'; Cao, Jiabao; Niu, Guangyi; Xia, Lin; Zou, Dong; Wang, Fan; Xu, Xingjian; Han, Xiaojiao; Fan, Jinqi; Yang, Ye; Zuo, Wanzhu; Zhang, Yang; Zhao, Wen-Ming; Bao, Yi-Ming; Xiao, Jingfa; Hu, Songnian; Zhang, Zhang

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites