LincSNP


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1918
Li, Xia; Ning, Shangwei; Yue, Ming; Wang, Peng,.; Liu, Yue; Zhi, Hui'; Zhang, Yan *; Zhang, Jizhou; Gao, Yue'; Guo, Maoni; Zhou, Dianshuang; Li, Xin

Database Description

Association of human lncRNAs with disease-related SNPs


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites