RAID


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1923
Wang, Dong; Yi, Ying; Zhao, Yue; Li, Chunhua; Zhang, Lin.,; Huang, Huiying; Li, YaNa; Liu, Lanlan; Hou, Ping; Cui, Tianyu; Tan, Puwen; Hu, Yongfei; Zhang, Ting'.; Huang, Yan.; li, xiaobo; Yu, Jia

Database Description

Human RNA-RNA and RNA-protein interactions


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites