RNALocate


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1925
Wang, Dong; Lin, Hao ,; Li, Kongning; Zhang, Ting; Tan, Puwen; Wang, Liqiang; Jin, Nana; Li, YaNa; Zhang, Lin.,; Yang, Huan; Hu, Zhenyu; Zhang, LiNing; Hu, Chunyu; Li, Chunhua; Qian, Kun; Zhang, Changjian; Huang, Yan.

Database Description

RNA Localization in the cell


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites