CistromeDB


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 1957
Liu, Xiaole; Mei, Shenglin; Qin, Qian; Wu, Qiu; Sun, Hanfei; Zheng, Rongbin; Zang, Chongzhi; Zhu, Muyuan; Wu, Jiaxin; Shi, Xiaohui; Len, Taing; Liu, Tao; Brown, Myles; Meyer, Cliff

Database Description

ChIP-Seq and DNase-Seq data in human and mouse


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites