Lnc2Meth


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 21
Li, Xia; Zhi, Hui'; Li, Xin,; Wang, Peng,.; Gao, Yue'; Gao, Baoqing; Zhou, Dianshuang; Zhang, Yan *; Guo, Maoni; Yue, Ming; Shen, Weitao; Ning, Shangwei; Jin, Lianhong

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites