MSDD


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 28
Li, Xia; Yue, Ming; Zhou, Dianshuang; Zhi, Hui'; Wang, Peng,.; Zhang, Yan *; Gao, Yue'; Guo, Maoni; Li, Xin,; Wang, Yanxia; Zhang, Yunpeng; Ning, Shangwei

Category:

Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites