HOCOMOCO


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 39
Kulakovskiy, Ivan; Vorontsov, Ilya; Yevshin, Ivan; Sharipov, Ruslan; Fedorova, Alla; Rumynskiy, Evgeniy; Medvedeva, Yulia; Mora, Arturo; Bajic, Vladimir; Papatsenko, Dmitry; Kolpakov, Fedor; Makeev, Vsevolod


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites