MeT-DB


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 43
Huang, Yufei; Liu, Hui; Wang, Huaizhi; Wei, Zhen; Yao, Songyao; Zhang, Lin; Hua, Gang; Zhang, Shaowu; Gao, Shou-Jiang; Meng, Jia; Chen, Xing


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites