miRTarBase


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 45
Huang, Hsien-Da; Chou, Chih-Hung; Shrestha, Sirjana; Yang, Chi -Dung; Chang, Nai-Wen; Lin, Yu-Ling; Liao, Kuang-Wen; Huang, Wei-Chi; Sun, Ting-Hsuan; Tu, Siang-Jyun; Lee, Wei-Hsiang; Chiew, Men-Yee; Li, Meng-Ju; Wu, Yu-Chun; Huang, Xin-Yi; Ng, Fung Ling; Buddhakosai, Waradee; Huang, Pei-Chun; Lan, Kuan-Chun; Huang, Chia-Yen; Weng, Shun- Long; Cheng, Yeong-Nan; Hsu, Wen-Lian; Tai, Chun-San; Wei, Ting-Yen; Tsai, Tzi-Ren; Huang, Hsin-Tzu; Wang, Chung-Yu; Wu, Yi-Shin; Ho, Shu-Yi; Chen, Pin-Rong; Chuang, Cheng-Hsun; Hsieh, Pei-Jung; Wu, Yi-Shin; Chen, Wen-Liang; Liang, Chao


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites