NONCODEv5


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 47
Zhao, Yi; fang, shuangsang; Zhang, Lili; Guo, Jin-Cheng; Niu, Yiwei; Wu, Yang; Zhao, LianHe; Li, XiYuan; Li, Hui; Teng, XveYi; Sun, XianHui; Sun, Liang; Chen, Runsheng
Contact biozy@ict.ac.cn


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites