RMBase


NAR Molecular Biology Database Collection entry number 50
Yang, Jian-Hua; Xuan, Jia-Jia; Sun, Wen-Ju; Lin, Peng-Hui; Zhou, Ke-Ren; Liu, Shun; Zheng, Ling-Ling; Qu, Liang-Hu


Go to the article in the NAR Database issue.
Oxford University Press is not responsible for the content of external internet sites